Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nu mäter vi luftkvaliteten på förskolor i Örebro kommun

Publicerad: 2023-05-22 14:58

Luftföroreningar är ett stort miljöhälsoproblem och påverkar hälsan hos många barn och vuxna. I Sverige beräknas cirka 7 600 personer dö i förtid varje år på grund av föroreningar i luften. Barn är särskilt känsliga eftersom deras lungor och immunförsvar är under utveckling. Halter av luftföroreningar i omgivningsluften på förskolor har aldrig tidigare undersökts på det här sättet i Örebro kommun.

Gullig liten tjej som gungar

 

Den enskilt största lokala källan till luftföroreningar i stadsmiljö kommer från vägtrafiken. Trafiken släpper ut både avgaser och slitagepartiklar från fordon och vägbanor. Andra källor är utsläpp från industri, energiproduktion och småskalig vedeldning.

Jämfört med vuxna vistas barn i allmänhet mer tid utomhus. I dag tillbringar de allra flesta barn en stor del av sin vakna tid i förskolan. Barn är även fysiskt mer aktiva när de är ute och leker och får på så sätt i sig mer luft, vilket kan leda till att mängden inandade luftföroreningar blir högre än hos en vuxen. Även bostadens, förskolans och skolans läge har stor betydelse för hur mycket luftföroreningar barnet exponeras för. Därför är det viktigt att förskolorna har hälsosamma utemiljöer med god luftkvalitet.

Eftersom barn är en särskilt känslig grupp är det extra viktigt att kvaliteten på den luft som barnen andas in inte är ohälsosam. När barn utsätts för luftföroreningar ökar risken för att bland annat utveckla luftvägsinfektioner och andra andningssymtom. Långtidsexponering för luftföroreningar kan också försämra barns lungfunktion och tillväxt. Hälsoeffekter har konstaterats även vid låga föroreningshalter.

I början av maj sattes luftföroreningsmätare upp på två förskolor i kommunen. De mäter luftkvaliteten dygnet runt under cirka ett år. Eftersom mätningen sker under en längre period kan flera årstider och variationer i halter undersökas. Mätaren registrerar halter av olika mått på partiklar som finns i luften, PM1, PM2,5, PM4 och PM10, samt gaserna kväveoxid och kvävedioxid. Tillsammans ger denna information en bra bild av utomhusluftens kvalitet på dessa båda förskolor.

Vill du veta mer om denna studie? Kontakta gärna Maria Klasson.

Maria Klasson

Miljöhygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 maj 2023