Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mår du psykiskt dåligt på grund av ditt jobb?

Publicerad: 2022-11-24 08:18

Arbets- och miljömedicin erbjuder nu digitala vårdbesök för personer i Sörmland, Västmanland och Örebro län, som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Det kan vara på grund av hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter med chef eller medarbetare, upplevelser av kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

Kvinna som visar tecken på trötthet

 

Arbets- och miljömedicin i Örebro är en specialistklinik som på uppdrag av regionerna Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län arbetar med arbetsmiljöns påverkan på hälsan. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är en av de största utmaningarna i svenskt arbetsliv. De direkta och indirekta konsekvenserna på individ-, organisations- och samhällsnivå är omfattande och har konstaterats i ett stort antal forskningsartiklar, rapporter och kunskapssammanställningar.

”Det är enskilda arbetstagare som drabbas hårdast när det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet är otillräckligt. Det är angeläget att åtgärda eller anpassa arbetssituationen i ett så tidigt skede som möjligt”, säger Patrik Hennings, legitimerad psykolog och en av initiativtagarna till den nya tjänsten. 

I första hand är det närmaste chef som har ansvar och möjlighet att åtgärda och anpassa arbetssituationen för att förhindra ohälsa. Chefen har i sin tur möjlighet att ta hjälp av företagshälsovården. På arbetsplatser som prioriterar det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, och har tillgång till företagshälsovårdens hela kompetens, är hälsoriskerna för den enskilde medarbetaren generellt lägre. Ungefär fyrtio procent av alla arbetstagare står dock helt utan företagshälsovård.

”Vi anser att det finns ett stort behov av kvalificerat stöd för individer som befinner sig i arbetssituationer som innebär risk för – eller redan lett till – psykisk ohälsa”, säger Annette Ericsson, legitimerad sjuksköterska som kommer vara en av dem som håller i de digitala samtalen.

Arbets- och miljömedicin har kompetens att bistå med sådant stöd. Där finns kunskaper om kvalificerat rådgivningsarbete, arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, arbetsrelaterad psykisk ohälsa, försäkringsmedicin, skyddsombud och fackliga organisationers roller.

Vi erbjuder dig ett eller två digitala besök om du befinner dig i en arbetssituation som påverkar din psykiska hälsa negativt. Du anmäler intresse via 1177.se (se länk nedan).

”Det digitala samtalet följer en struktur för att så effektivt som möjligt ringa in de viktigaste omständigheterna i din arbets- och livssituation”, säger Annelie Nordström Ryberg, legitimerad sjuksköterska, som också kommer hålla i en del av samtalen. ”I samråd med dig tar vi fram en enkel handlingsplan med ett eller flera steg du kan ta för att värna din hälsa”, avslutar hon.

Så här bokar du ett digitalt stödsamtal

Sitter du vid datorn? Då gör du så här:

 1. Klicka på denna länk
 2. Logga in.
 3. Läs informationen, klicka på starta och följ instruktionerna.

Läser du detta på mobilen? Då gör du så här:

 1. Öppna ett nytt fönster i din webbläsare och skriv in 1177.se
 2. Logga in.
 3. Klicka på de tre strecken överst till höger i fönstret.
 4. Klicka på ”Stöd och behandling”.
 5. Klicka på ”Region Örebro län”.
 6. Klicka på ”Anmälan till digitalt vårdbesök – för dig som mår psykiskt dåligt av din arbetsmiljö”.
 7. Klicka på "Arbets- och miljömedicin medicinska enheten USÖ".
 8. Läs informationen, klicka på starta och följ instruktionerna.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 april 2023