Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förstagångsinsjuknande i schizofreni får tidigare insatser

Publicerad: 2022-09-26 13:18

I början av 2021 påbörjade hälso- och sjukvården arbetet med att ta fram lokala rutiner utifrån det nya nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet. Arbetet har varit framgångsrikt och ett ökat antal patienter får redan idag tidiga insatser – vilket också är syftet med vårdförloppet.

Fokus på förstagångsinsjuknande i schizofreni

Syftet med det nationella personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet är att så tidigt som möjligt identifiera och erbjuda vård till personer i åldern 17,5-35 år som för första gången insjuknar i schizofreni. Genom att tidigt ge intensiva vårdinsatser ökas förutsättningen för en god prognos med bevarad funktionsförmåga, snabb återhämtning och minskad risk för återinsjuknande. För individen betyder det också att hen kan undvika onödig akut- och tvångsvård. För personer som lever med en utvecklad schizofreni är behovet av omfattande vård- och stödinsatser stort så det finns även en samhällsnytta med att tidigt identifiera behov och sätta in vårdinsatser.

Antal remisser har redan ökat

-Om vi jämför antalet remisser för den specifika målgruppen under 2020 med idag så kan vi se en markant ökning, från ett 10-tal till att vi idag ger vård till ett 40-tal patienter. Ökningen visar tydligt att det nya arbetssättet har gett effekt, säger Mona Soholat, överläkare inom psykosvården.

Fler verksamheter ska kunna identifiera patientgruppen - informationstillfälle 12/10

-I dagsläget kommer de flesta remiserna från våra egna verksamheter inom psykiatrin. Målsättningen är att fler vårdgivare, studenthälsan och kommunala verksamheter ska känna till hur de ska agera och vem de ska kontakta när de träffar personer med tecken på ett tidigt insjuknande i schizofreni. Vi håller därför en informationsträff den 12 oktober på Universitetssjukhuset i Örebro, berättar Mona.

TIP-teamet

Vi som jobbar med patientgruppen kallas för TIP-teamet. TIP står för Tidig Intervention Psykos och vi finns på Karlahuset i Örebro. Till oss kan samtliga vårdgivare inom Region Örebro län, privata vårdgivare, studenthälsan och kommunala verksamheter vända sig för rådgivning.

Länk till mer information om och kontaktuppgifter till TIP-teamet.

Gruppbild på som arbetar i TIP-teamet.

TIP-teamet som finns kopplat till psykosvården på Karlahuset i Örebro.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 september 2022