Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Delta i undersökning om cykling

Publicerad: 2021-06-18 13:18

Har du fyllt 18 och brukar cykla? Då får du gärna delta i vår enkätundersökning om hand- och armvibrationer och dess effekter från cykling. Det är värdefullt att få med alla typer av cyklister, från vardagsmotionärer till extrema utövare.

Niklas Ricklund i cykelhjälm.

Alla som deltar i studien svarar på en hälsoenkätundersökning. Svaren används sedan för att kartlägga exponering för vibrationer på fritiden eller i yrket samt eventuella symtom. Resultaten väntas ge ny och viktig kunskap om hand- och armvibrationer från cykling och vilka hälsoeffekter det kan leda till.

Hand- och armvibrationer stort problem

Att utsättas för hand- och armvibrationer är vanligt på många arbetsplatser och medför ökad risk för skada eller ohälsa. Vibrationerna kan ge både övergående och bestående skador i blodkärl, nerver och muskler, vilket kan leda till nedsatt handfunktion. Enligt Afa Försäkring utgör vibrationsskador 36 procent av alla godkända arbetssjukdomar och cirka 290 000 personer i Sverige utsätts för vibrationer under minst en fjärdedel av arbetstiden.

Vid sidan av att utsättas för vibrationer på arbetet kan även vibrationer på fritiden ha betydelse. En vanlig fritidsaktivitet är cykling där vibrationer uppstår genom styret. Även inom vissa yrkesgrupper är cykel ett viktigt transportmedel. Kunskap behövs därför om cyklingens betydelse för hand- och armvibrationer och vilka symtom det kan leda till.

Hur går studien till?

Det tar cirka 10 minuter att besvara hälsoenkäten. Enkätsvaren samlas in och utvärderas av forskare vid Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro.

Enkät stängd

Enkäten är stängd, slutdatum har passerat.

Projektet följer Region Örebro läns riktlinjer för GDPR. Genom hälsoenkätundersökningen kommer inga personuppgifter att insamlas (förnamn, efternamn, personnummer, adressuppgifter). Svaren kommer att lagras i ett dataregister på Arbets- och miljömedicin (ansvarig forskare Niklas Ricklund). Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (dnr 2020-03757).

Kontakt

Niklas Ricklund

Yrkeshygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 september 2021