Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Omställningen till nära vård

Just nu befinner sig Region Örebro län och länets tolv kommuner på en gemensam resa med destination nära vård. Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla våra invånare, och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Det handlar kort och gott om att vi behöver skapa hälsa tillsammans.

Illustration av målbilden för nära vård i samverkan

Illustration av målbilden för nära vård i samverkan.

Det finns en komplex arkitektur bakom nära vård och tusentals sidor av nationella utredningar och andra dokument. Men den nära vården handlar i det stora hela om tillgänglighet, kontinuitet, samordning och proaktivitet. 

Att arbeta personcentrerat, nyttja digitaliseringens möjligheter och främja god kompetensförsörjning är gundläggande förutsättnignar. 

I den nära vården fungerar den primära vården, regionens och kommunernas, som navet i olika samverkanskonstellationer runt varje individ. Dagens primärvård är nödvändigtvis inte morgondagens, utan behöver utvecklas och samledas i större utsträckning. Det lägger vi stort fokus på i den färdplan som just nu arbetas fram.

varfor-nara-vard.png

 • Dels har vårdbehovet förändrats. Idag lever till exempel många länge och väl med kroniska sjukdomar, som tidigare inte gick att bota. I förhållande till behovet är vården idag allt för reaktiv och sjukhusberoende. Vi behöver hitta nya, proaktiva, effektiva och samordnade vårdformer och arbetssätt.
 • Dels står vi inför en förändrad ålderssammansättning i befolkningen, med färre i arbetsför ålder och betydligt fler 80+. Den demografiska förändringen innebär stora utmaningar i att finansiera och inte minst bemanna hälso- och sjukvårdens verksamheter, fler invånare ska dela på de resurser som finns.
 • En avgörande faktor är invånarnas hälsa. Vi behöver jobba långt mer hälsofrämjande, proaktivt och rehabiliterande – inom vården såväl som exempelvis i skolan. Det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i länet, och det innebär bland annat att jämlik hälsa inte är detsamma som lika för alla. 
 • Vi ser också att vi idag har utmaningar avseende samordning av vård- och omsorgsinsatser och samverkan mellan olika vårdnivåer och huvudmän. Det blir inte en god eller effektiv vård när patienten måste samordna oss, vilket ofta sker idag. 
 • Digitaliseringen förändrar beteenden – och skapar samtidigt nya möjligheter. Vi vet att invånarna ställer större krav på våra välfärdstjänster och att de kan ta ett större egenansvar gällande sin hälsa genom till exempel digitala möjligheter. Digitalisering bjuder också in till en ökad resurseffektivitet.
 • Dessutom, relationer är centrala för kvalitet och effektivitet – men delaktighet, tillgänglighet och kontinuitet i vårdrelationerna är inte våra starkaste grenar.

Målbild för nära vård i samverkan

Omställningen till Nära vård är ett långsiktigt arbete. Alla huvudmän behöver göra sin resa, men vi behöver också jobba tillsammans. En nyckel är vi krokar arm och samskapar över huvudmannagränser när det gäller länsgemensamma frågor. Ett ramverk för detta samarbete är den länsgemensamma målbild för nära vård som våren 2022 antagits av regionen och samtliga länets kommuner.

Målbilden arbetades fram under 2021 av en länsövergrupande gruppering bestående av förtroendevalda, chefstjänstepersoner och nyckelfunktioner. Medarbetare, chefer och invånare lämnade input via digitala paneler. 

Föreläsningar

Från arbetsprocessen finns inspelade föreläsningar om nära vård av nationellt tongivande personer. Exempelvis Anna Nergårdh, Göran Stiernstedt och Lisbeth Löpare Johansson.

Likaså finns bland annat föreläsningar om att styra i komplexitet med Klara Palmberg Broryd, om ekonomiska aspekter med Dag Norén och panelsamtal med företrädare från våra organistioner. 

Kontakta oss om du vill ta del av föreläsningarna.

Färdplan för nära vård i samverkan 

Vi kan inte göra allt på en gång. Vi behöver en kompassriktning, en färdplan, med prioriterade satsningar och aktiviteter för att vi tillsammans ska nå målbilden. Arbete för att skapa en länsgemensam färdplan pågår och en första version beräknas vara klar hösten 2022. 

Läs mer om processen runt färdplansarbetet.

Det pågår mycket arbete i linje med omställningen i våra verksamheter runt om i länet. Här listas ett axplock. 

Tillgänglighet:

 • Telefontillgänglighet
 • Förstärkt vårdgaranti
 • Förstärkt omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa
 • Digital mottagning inom primärvården
 • Utveckling av tillgänglighet i glesbygdsområden
 • Nya e-tjänster 1177.se
 • Symtomguide och hänvisning
 • Självincheckning på vårdcentralen – breddinförande
 • Mobila team
  - Närsjukvårdsteam
  - Hemtagningsteam i Kumla
  - Geriatriska klinikens team
  - Psykiatrins team
  - Barnklinikens team
  - Stroke och palliativa team

Kontinuitet:

 • Patientkontrakt
 • Fast vårdkontakt
 • Fast läkarkontakt
 • Egenmonitorering
 • Säkra digitala vårdmöten

Samordning:

 • Gemensam målbild och färdplan
 • Överenskommelse sjukvård i hemmet
  - Rehabilitering
  - Nutrition
 • Samverkan psykisk ohälsa
  - samordna samsjuklighet
 • Samverkan regionen-kommuner runt korttidsvård
 • Samordnad individuell plan (SIP) och ViSam
 • Metodhandledare ViSam-modellen
 • Samverkan kompetensförsörjning + e-hälsa

Proaktivitet:

 • Basplatta inkl implementeringsforskning vid vårdcentraler
 • Utredning om hälsofrämjande primärvård
 • Riktade hälsosamtal i norra länsdelen
 • Levnadsmottagning i västra länsdelen
 • Personalutbildning i levnadsvanor
 • Screeningformulär om levnadsvanor
 • FaR (ny modell arbetas fram i samverkan)
 • Rehabkoordinatorer inom primärvården

På gång

Arbete med en länsgemensam färdplan påbörjad 

En färdplan ska hjälpa oss - Region Örebro län och länets kommuner - att identifiera och prioritera länsgemensamma satsningar och aktiviteter för att vi tillsammans ska nå vår målbild för nära vård i samverkan. 

Den 13 maj 2022 möttes representanter för ledning och styrning i Region Örebro län och länets kommuner vid en stor workshop för att processa inkomna och själva lämna synpunkter till en länsgemensam färdplan för nära vård i samverkan. 

Röster från workshopen:

Fredrik Bergström - nora - beskuren.jpeg   Karin S - beskuren.jpeg

Fredrik Bergström, socialchef Nora kommun:
– Ibland måste vi bara våga göra! Jag blir lite frustrerad, varför krokar vi inte bara arm och gör? Samtidigt gör vi massa bra saker, min vardag går ut på att tänka på de här frågorna. Bra dag sammanfattningsvis!

 

 

Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande:
– Jag tar med mig vikten av att fånga in alla de som behöver  med i omställningen, skolan till exempel, få dem att vara en del av omställningsprocessen utan att behöva prata sjukvård. Vi måste hjälpa vartenda barn att klara skolan!

Arbetet med att forma en länsgemensam färdplan påbörjades i maj 2022 och fortgår vintern 2022. 

Läs mer om färdplansarbetet här.

Kontakter

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Jan Sundelius

Utvecklingsledare Område nära vård

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2022