Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Personer som flytt Ukraina och kommer till Region Örebro län behöver få information om och tillgång till hälso- och sjukvård inom ramen för smittskyddslagen

Personer rekommenderas hälsoundersökning på samma sätt som asylsökande från andra länder. Den innefattar provtagning och kartläggning av vaccinationsstatus. I Region Örebro län hänvisas hälsoundersökning och vaccinationsplanering till Asyl- och invandrarhälsan. 

Sannolikt kommer majoriteten av de som söker skydd i Sverige att vara kvinnor och barn, och många kommer att ha gott hälsostatus. Vissa infektioner, som till exempel tuberkulos, hiv och multiresistenta bakterier (MRB) är är dock vanligare i Ukraina jämfört med Norden. Eventuell behandling för smittsamma sjukdomar som tuberkulos och hiv ska ske via specialistklinik.

Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina, beslutsunderlag - Folkhälsomyndigheten

Information med anledning av rådande situation i Ukraina - Folkhälsomyndigheten

Asyl och migration, hälsoundersökning - Smittskydd Region Örebro

Vaccination

Kompletterande vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammen ska erbjudas barn upp till 18 års ålder. Särskilt viktig är skyddet mot mässling, polio och kikhosta, liksom vaccination mot Hib och pneumokocker som bör erbjudas barn upp till 6 år. Vaccination mot Hepatit B rekommenderas för barn 0-18 år.

Vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta bör prioriteras oavsett ålder.

Ukraina har barnvaccinationsprogram, men täckningsgraden är lägre jämfört med i Sverige och tidigare mässlingsutbrott under åren 2018‐19 har visat på luckor i vaccinationstäckningen. Täckningsgraden av covid‐19 vaccination är låg.

Flyktingar som kommer till Sverige och är 12 år och äldre omfattas även av rekommendation om vaccination mot covid-19. Vaccination mot covid-19 kan ske vid sidan av annan vaccinationsplanering för att nå ut med vaccination i så tidigt skede som möjligt.

Eventuell vaccinering för barn sker via BVC, elevhälsan och för vuxna inom primärvården.

Viktigt att människor på flykt från Ukraina erbjuds hälsoundersökning och vaccinationer - Folkhälsomyndigheten

Vaccination av människor på flykt från Ukraina - Folkhälsomyndigheten

Riktlinjer mässlingsvaccination - Smittskydd Region Örebro

Riktlinjer för vaccination av personal - Smittskydd Region Örebro

Övrigt

Region Örebro läns arbete i det förändrade säkerhetsläget

Tillsynsvägledning om hälsoskydd i akuta ankomstboenden för flyktingar - Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om rabies – angående sällskapsdjur från Ukraina- Folkhälsomyndigheten

 

Film för dig som möter patienter från Ukraina

Film för dig som möter patienter från Ukraina.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 21, 2022