Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Covid-19 är en samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Behandlande läkare (=den som är remittent för ett positivt prov) är primärt ansvarig för smittspårning men kan lämna över ansvaret till annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för uppgiften. Den som har testat positivt för covid-19 (index) är skyldig att medverka i smittspårning.

Smittspårning vid fall av covid-19 sker enligt följande ansvarsfördelning:

Smittspårningens praktiska genomförande

Smittspårning av covid-19 måste ske utan dröjsmål för att effektivt bryta smittkedjor. Hushållskontakter och andra nära kontakter ska identifieras och informeras så att åtgärder kan vidtas.

Vaccinerade har lägre risk att drabbas av allvarlig sjukdom från covid-19. Smittspårningen skiljer sig därför åt beroende på om den exponerade är vaccinerad eller inte. I vård- och omsorgsmiljö finns personer som har högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom och där smittspridning kan få stora konsekvenser. Rekommendationerna kring smittspårning och testning är därför mer omfattande i denna miljö, även om den exponerade är vaccinerad.

 • Definiera smittsam period. En person bedöms smittsam från 48 timmar före till minst 7 dagar efter symtomdebut. Person som vårdats inneliggande på sjukhus, boende på SÄBO/korttidsboende eller immunsupprimerad bedöms smittsam längre tid, se Kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 (Folkhälsomyndigheten). Smittspårning av symtomfria fall rekommenderas från och med provtagningsdatum.
 • Fråga om utlandsresa. Resande utanför Sverige innebär en risk för att få in nya varianter av viruset. Ange smittland i klinisk anmälan.
 • Vaccinationsstatus mot covid-19 ska efterfrågas och anges i klinisk anmälan.

 • Identifiera vilka som kan ha utsatts för smitta av indexfallet under smittsam period. Hit hör:
  • Hushållskontakter, dvs personer som delat boende med index någon gång under smittsam period.
  • Nära kontakt, kontakt inom 2 meter, sammanlagt minst 15 minuter under 24 timmar. Risken för smittspridning ökar i små lokaler med många människor och vid underdimensionerad ventilation. En person kan därför anses vara nära kontakt även om avståndet varit längre än 2 meter.
  • Information och provtagning skiljer sig åt mellan hushållskontakter och nära kontakter samt beroende på symtom, vaccinationsstatus och miljö, se under respektive rubrik nedan. Hushållskontakter till ett indexfall ges förhållningsregler oavsett symtom och vaccinationsstatus.
  • En person som identifieras som hushållskontakt eller nära kontakt och har symtom ska alltid testa sig och stanna hemma i väntan på provsvar, oavsett vaccinationsstatus (undantag personer som haft bekräftad covid-19 senaste halvåret).

 • Smittspårning inom hälso- och sjukvårdsmiljö sker enligt särskild rutin, se nedan.

Vaccinationsstatus och genomgången infektion senaste halvåret

Genomgången infektion senaste halvåret - En person som, oavsett vaccinationsstatus, genomgått en bekräftad infektion med covid-19 det senaste halvåret behöver generellt inte ta prov eller ges förhållningsregler om hen identifieras som hushållskontakt eller nära kontakt i en smittspårning. I vissa situationer kan testning av dessa individer göras på medicinsk indikation eller efter individuell bedömning.

Vaccinationsstatus - En person som vaccinerats med två doser för minst två veckor sedan betraktas som vaccinerad. Personer som inte vaccinerats alls eller med en dos betraktas som ovaccinerade. 

a) Smittspårning vid bekräftat fall hos personal inom hälso- och sjukvård

 • Det är önskvärt att den smittade själv informerar sin chef eftersom smittspårning ska påbörjas så snart som möjligt. Om smittspårare informerar chef krävs samtycke från index.
 • Verksamhetsansvarig ansvarar för att identifiera nära kontakter bland patienter och personal och förmedla information till nära kontakter. Smittspårningens omfattning avgörs efter individuell bedömning utifrån om index haft möjlighet till fysisk distansering (både till patienter och personal), följsamhet till basala hygienrutiner och om skyddsutrustning/source control använts på ett adekvat sätt.
 • Se avsnitt nedan om provtagning av nära kontakter.

b) Smittspårning vid bekräftat fall hos patienter inom hälso- och sjukvård

 • Behandlande läkare/enhetschef informerar nära kontakter.

 • Nära kontakt är patienter som delat vårdrum med index eller varit i nära kontakt på annat sätt, exempelvis vistats nära i samma gemensamhetsutrymme/deltagit i gemensam daglig verksamhet.

 • Personal som använt skyddsutrustning adekvat betraktas i normalfallet inte som nära kontakter.

 • Patienter som delat vårdrum med index vårdas om möjligt i enkelrum under kvarvarande del av vårdtiden (längst i 14 dagar efter exponering). Journalför att exponering skett och under vilken tidsperiod ökad uppmärksamhet gäller. Vid ev. flytt till annan vårdenhet inom 14 dagar efter exponering informeras mottagande enhet muntligt och skriftligt.

 • Se avsnitt nedan om provtagning av nära kontakter.

Provtagning av nära kontakter inom hälso- och sjukvård

 • Nära kontakter med symtom

  • Ska ta prov snarast. Gäller både patienter och personal, oavsett vaccinationsstatus.

 • Nära kontakter utan symtom:
  • Patienter: Ska ta prov snarast. Ytterligare ett prov tas dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade. Gäller oavsett vaccinationsstatus.

  • Personal: Ska ta prov snarast. Ytterligare ett prov tas dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade. Gäller oavsett vaccinationsstatus. Personal som är helt symtomfri kan arbeta i väntan på provsvar.

Vid utbredd smittspridning kan det vara aktuellt med utvidgad provtagning. Rådgör med Vårdhygien.

c) Smittspårning vid bekräftat fall hos vårdtagare och personal på kommunala och privata SÄBO/korttidsboende/LSS-boende och med hemtjänst

Vid smittspårning utanför vård och omsorg ligger fokus på att informera och testa hushållskontakter och de nära kontakter som går att identifiera, tex på arbetsplatsen och i privata sammanhang.

Hushållskontakter (vaccinerade och ovaccinerade)

Ingen skillnad görs mellan vaccinerade och ovaccinerade hushållskontakter. En person som är hushållskontakt till ett indexfall ses som ett misstänkt fall och ska få förhållningsregler som gäller i 7 dagar från indexfallets provtagningsdatum. Förhållningsregler ges av behandlande läkare/smittspårare, se länk smittskyddsblad nedan. Om personer i hushållet blir positiva för covid-19 vid olika tillfällen behöver en individuell bedömning göras av behandlande läkare/smittspårare om samma hushållskontakt behöver delges förhållningsregler flera gånger.

Provtagning
 • Hushållskontakter med symtom. Ska ta prov direkt. Gäller vuxna och barn från förskoleklass
 • Hushållskontakter utan symtom. Ska ta prov på dag 5 räknat från index provtagningsdatum. Gäller vuxna och barn från förskoleklass.

Förhållningsregler och information till hushållskontakt, se smittskyddsblad.

Undantag från förhållningsregeln att stanna hemma vid kritisk personalbrist inom vissa vårdverksamheter

Under särskilda omständigheter kan en region tillsammans med regionens smittskyddsläkare besluta att den del av förhållningsreglerna som gäller att inte gå till arbetet kan tas bort för personal inom akut- och slutenvård som är vaccinerad och symtomfri. En sådan åtgärd förutsätter att särskilda smittskyddsåtgärder vidtas enligt regionens rutiner i dialog med den enskilde medarbetaren.

Nära kontakter

 • Identifiera personer som index haft nära kontakt med under smittsam period, till exempel på arbetsplats, i personalrum, möteslokal, i samband med middag, fest, fritids- eller idrottsaktivitet och andra sammankomster.
  Vid smittspårningen undantas personer index träffat på affärer, köpcenter, restauranger och kollektivtrafik, utöver det egna sällskapet.
 • Nära kontakter ges och uppmanas följa rekommendationer i informationsbladet ”Information till dig som haft nära kontakt med person som har covid-19” (översatt till flera språk).
 • Den smittade kan själv informera sina nära kontakter och lämna informationsblad. En förutsättning för det är att bedömningen av vem som ska kontaktas ligger kvar på smittspåraren. Om index inte kan/vill informera sina nära kontakter görs det av behandlande läkare/smittspårare utan att röja index identitet.
 • Om den smittade varit på sin arbetsplats i smittsam fas bör chef informeras, i första hand via index, för att kunna förmedla informationsblad. Om smittspårare informerar chef krävs samtycke.

Vaccinerade nära kontakter

Vaccinerade nära kontakter behöver i regel inte ta prov om de är symtomfria. De ska få information om att de är exponerade och att de ska ta prov om de får symtom. Gäller vuxna och barn från förskoleklass. Personer som arbetar nära patienter/vårdtagare inom vård och omsorg ska ta prov oavsett symtom enligt punkt 1. Vuxna nära kontakter rekommenderas, om så möjligt, att under 7 dagar från exponering arbeta hemifrån och undvika nära kontakt med personer utanför det egna hushållet. 

Ovaccinerade nära kontakter

 • Nära kontakter med symtom
  • Ska ta prov direkt och stanna hemma i väntan på provsvar. Gäller vuxna och barn från förskoleklass.
 • Nära kontakter utan symtom
  • Ska ta prov direkt efter information om exponering. Vuxna som är nära kontakter ska ta ytterligare ett prov dag 5 efter senaste nära kontakt med den smittade (för barn räcker i regel prov vid ett tillfälle).
  • Om det gått 4 dagar från senaste nära kontakt räcker det med 1 prov. Har det gått mer än 7 dagar sedan senaste nära kontakt behöver prov inte tas.
  • Vuxna bör undvika nära kontakt med personer utanför hushållet och om möjligt arbeta hemifrån under 7 dagar räknat från senaste nära kontakt med den smittade. Den som inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan gå till arbetet förutsatt symtomfrihet.

Vid konstaterat fall hos barn/elev som vistats i skol- eller förskolemiljö under smittsam period behöver bedömning göras vilka som ska ingå i smittspårningen och ta prov. Rektor behöver informeras, i första hand via vårdnadshavare/index, för att hjälpa till att förmedla information till elever/vårdnadshavare. Om smittspårare informerar görs det utan att röja index identitet, såvida inte index/vårdnadshavare godkänt det.

Hushållskontakter

För smittspårning av barn och unga som är hushållskontakter gäller samma rekommendationer som för vuxna med undantaget att barn i förskola och yngre inte rekommenderas ta prov.

Nära kontakter till indexfall i förskola, skola och fritidsmiljö

Vaccinerade nära kontakter

Vaccinerade barn från förskoleklass och uppåt som är nära kontakter behöver i regel inte ta prov om de är symtomfria. De ska få information om att de är exponerade och att de ska ta prov om de får symtom.

Ovaccinerade nära kontakter

Symtomfria barn och elever som identifieras som nära kontakter rekommenderas ta prov, och kan i regel i väntan på provsvar fortsätta gå till skolan, fritidshem och delta i fritidsaktiviteter.

Barn i förskoleålder och yngre - Rekommenderas i regel inte att ta prov om det inte är medicinskt indicerat. Provtagning av förskolebarn som  har symtom kan dock vara aktuellt, om det finns ett bekräftat indexfall som haft kontakt med ett eller flera av barnen under smittsam fas och att flera barn sedan insjuknat. Vårdnadshavare ges då informationsblad förskola. Kontakta Smittskyddsenheten för rådgivning i dessa fall.

Låg- och mellanstadieålder - Rekommenderas ta prov som vuxna nära kontakter enligt punkt 2. Allmänheten, i de fall nära kontakter till den smittade går att avgränsa (t.ex. närmsta kompisen/kompisarna, bänkgrannen). Ovaccinerade barn/elever utan symtom rekommenderas dock bara att ta ett prov direkt (och inte två prov som för vuxna). Vårdnadshavare ges informationsblad för elev i skola.

Högstadie- och gymnasieålder - Rekommenderas ta prov som vuxna nära kontakter enligt punkt 2. Allmänheten. Ovaccinerade barn/elever utan symtom rekommenderas dock bara att ta ett prov direkt (och inte två prov som för vuxna). Elev/vårdnadshavare ges informationsblad för elev i skola.

Vid flera fall och utbrott i grundskola och gymnasiemiljö

Vid 2 eller flera bekräftade fall av covid-19 i en klass/avgränsad grupp under en tvåveckorsperiod rekommenderas utökad provtagning för hela klassen/gruppen enligt informationsblad för elev i skola. Kontakta Smittskyddsenheten för information i dessa fall.

Om det pågår ett utbrott där skolan har beslutat att elever behöver stanna hemma under en period rekommenderas att dessa elever även undviker fritidsaktiviteter under samma period.

Om den smittade inte medverkar vid smittspårning

Om behandlande läkare/smittspårare bedömer att påtaglig risk finns att nära kontakter kan ha smittats ska anmälan göras till Smittskyddsläkaren. Om Smittskyddsläkaren då gör samma bedömning kan hen bryta sekretessen och informera nära kontakter.

Dokumentation kring smittspårning

Dokumentera i index journal att smittspårning påbörjats och vem som är ansvarig.

Identitet på kontakter anges inte i journalen, men vilka som omfattas kan anges i allmänna termer, tex hushållskontakter, närkontakter på arbetet, deltagare på fest. Om index informerar närkontakter ska detta framgå av journalen.

Dessa riktlinjer gäller smittspårning vid konstaterad covid-19 hos vårdtagare och personal inom SÄBO/korttidsboende/LSS-boende/hemtjänst.

Lokala riktlinjer utifrån "Vägledning för smittspårning av covid - Folkhälsomyndigheten.

Vid positivt provsvar hos vårdtagare är primärvårdens läkare ansvarig för att smittspårning genomförs. Läkare informerar enhetschef på SÄBO/LSS-boende/hemtjänst. Enhetschef ansvarar för det praktiska genomförandet på sin enhet i samråd med läkare och med hjälp av ansvarig sjuksköterska.

Vid positivt provsvar hos personal ska denne informera sin enhetschef. Smittspårning på arbetsplatsen görs endast om personen arbetat under smittsam fas. Smittspårare på centrala smittspårningsenheten är formellt ansvarig för att smittspårning genomförs. Enhetschef ansvarar för det praktiska genomförandet på sin enhet med hjälp av ansvarig sjuksköterska och i samråd med primärvårdens läkare.  

För stöd och råd gällande smittspårningens omfattning, samråd vid behov med Smittskydd och Vårdhygien.

Positivt prov hos vårdtagare eller personal

Personer som senaste halvåret haft konstaterad covid-19 som bekräftats med PCR- eller antigentest undantas från smittspårning. Om antikroppar påvisats gäller undantaget ett halvår från infektionstillfället.

Personer som är vaccinerade undantas inte från smittspårningen.

 1. Enhetschef identifierar exponerade/nära kontakter* bland personal**, vårdtagare och eventuella närstående till vårdtagare och dokumenterar i nedanstående exponeringslista.
 2. Enhetschef, ansvarig sjuksköterska eller läkare (efter överenskommelse) informerar vårdtagare och nära kontakter om inkubationstid, att vara uppmärksam på symtom och åtgärder vid symtom. Information till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19.
 3. Exponerade vårdtagare provtas på boendet/i hemmet (prov 1), oavsett symtom och oavsett om de är vaccinerade eller inte. Symtomfria personer behöver inte isoleras i väntan på provsvar men man bör säkerställa möjlighet att hålla avstånd i matsal och andra gemensamma utrymmen under inkubationstiden.
 4. Exponerad personal** provtas, oavsett symtom och oavsett om de är vaccinerade eller inte. Personal tar själv prov med testkit som de kan hämta via lådor som finns utanför samtliga vårdcentraler.
 5. Behov av provtagning av närstående till vårdtagare bedöms av primärvårdens läkare. Närstående tar själv prov med testkit som de kan hämta via lådor som finns utanför samtliga vårdcentraler.
 6. Positivt prov 1 hos vårdtagare = nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 7. Negativt prov 1 hos vårdtagare -> nytt prov (prov 2) efter 3-5 dagar. Enhetschefen dokumenterar resultatet i exponeringslistan.
 8. Positivt prov 2 hos vårdtagare = nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 9. Negativt prov 2 hos vårdtagare -> primärvårdens läkare bedömer behov av nytt prov.
 10. Positivt prov 1 hos personal = nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 11. Negativt prov 1 hos personal ->  nytt prov (prov 2) efter 3-5 dagar. Enhetschefen dokumenterar resultatet i exponeringslistan.
 12. Positivt prov 2 hos personal -> nytt fall -> ny exponeringslista upprättas.
 13. Negativt prov 2 hos personal -> ny provtagning endast vid symtom.
 14. Positivt prov hos närstående till vårdtagare smittspåras via Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet.
 15. Negativt prov hos närstående till vårdtagare -> Behov av ny provtagning av närstående till vårdtagare bedöms av primärvårdens läkare.

Utbrottet betraktas som över när inga nya fall konstaterats på 14 dagar. Sammanställ då smittspårningen i nedanstående utbrottsmall.

*Exponerade/nära kontakter = Andra vårdtagare, personal eller närstående till vårdtagare som varit i nära kontakt med den smittade. Med nära kontakt menas kontakt inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar. Individuell bedömning behöver göras av vilka som ska betraktas som nära kontakter till personal som använt source control.  Smittsam period räknas från 48 timmar före symtomdebut. För asymtomatiska fall inom vård och omsorg rekommenderas smittspårning från och med provtagningsdatum. Individer som haft bekräftad covid-19 infektion behöver inte provtas igen inom ett halvår från infektionstillfället.

** Personal som har följt basala hygienrutiner samt använt skyddsutrustning på adekvat sätt räknas generellt inte som exponerad/nära kontakt, men individuell bedömning kan behöva göras i samråd med primärvårdens läkare. Personal som provtas för covid-19 i smittspårningen och är helt symtomfri kan arbeta i väntan på provsvar. Detta till skillnad från generella riktlinjer där personal med symtom som provtas för covid-19 ej får arbeta i väntan på provresultat.

 • Vårdtagaren provtas med PCR för covid-19 1-2 dagar före planerad flytt. Vid kortare vårdtillfällen, exempelvis i samband med elektiv vård eller annan kort vårdepisod, tas prov innan utskrivning. Vid vistelse på sjukhus eller boende sker provtagningen med hjälp av personal. Vårdtagare som vistas i hemmet och som kan medverka till egenprovtagning tar provet på covid-mottagning, alternativt ombesörjs provtagning av kommunsjuksköterska med ansvarig läkare som remittent. Det finns även möjlighet för ombud att hämta provtagningskit på covid-mottagningen för provtagning i hemmet.
 • Om möjligt invänta provsvar, såvida det inte förväntas fördröja utskrivning från sjukhus. 
 • Screening är ej aktuellt för vårdtagare med verifierad covid-19 eller positiv serologi för SARS-CoV-2 senaste 6 månaderna. Undantag för förnyad provtagning kan vara aktuell inom 6 månader är vid t ex immunosuppression, allvarlig sjukdom eller inläggning med symtom. Vårdtagare som ej vill medverka till screening kan inte påtvingas detta. Enbart "gurgelprov" eller svalgprov kan erbjudas om vårdtagaren accepterar, men med medvetenhet om att detta kan ha lägre känslighet.
 • Vid positivt provsvar förs diskussion om lämplig vårdplats/vårdnivå.
 • Vid negativt provsvar kan vårdtagare flytta till boende/komma hem och nytt prov tas efter 3-5 dagar.
 • Iaktta god följsamhet till basala hygienrutiner och eftersträva fysisk distansering till övriga vårdtagare i väntan på resultat av screeningprovet.
 • Vårdtagaren observeras för covid-associerade symtom i upp till 14 dagar. Som stöd kan särskild bedömningsmall användas, se nedan. Ny provtagning för covid-19 vid symtom oavsett tidigare negativt screeningprov.

 • Fortsatt uppmärksamhet avseende symtom för covid-19 även efter de 14 dagarna. Provtagning vid misstanke om covid-19.

Screening vid växelvård

Vid växelvård screenas vårdtagaren med PCR för covid-19 inför första vårdtillfället på särskilt boende för äldre.  Därefter bör man göra en individuell bedömning och upprätta en plan för eventuell fortsatt provtagning och uppföljning.

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Nedan finns rekommendation för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser och förslag på information som bör framgå till personer som antigen testas positivt eller negativt med antigentest.

 

Screening på arbetsplatser och skolor, Folkhälsomyndigheten

Den här informationen riktar sig till läkare, sjuksköterskor eller annan personal som ska smittspåra covid-19. Behandlande läkare har redan den formella kompetensen att smittspåra men rekommenderas att gå utbildningen för att lära sig mer kring smittspårning och smittskyddslagen. För övriga yrkeskategorier krävs särskild kompetens att smittspåra covid-19. I Region Örebro innebär det att vederbörande behöver genomgå följande moment.

Moment 1 - Webbutbildning eller föreläsning om smittspårningens grunder

Moment 1 består i att genomgå Folkhälsomyndighetens webbutbildning om smittspårningens grunder alternativt delta vid föreläsning anordnad via Smittskyddsenheten.

Folkhälsomyndighetens webbutbildning i smittspårningens grunder

Moment 2 – Regionala riktlinjer, arbetsrutiner och PM

Moment 2 består i Introduktion i regionala riktlinjer och arbetsrutiner avseende smittspårning av covid-19 via medicinskt ansvarig läkare eller sjuksköterska på Centrala Smittspårningsenheten. Du behöver också läsa och ta del av aktuella riktlinjer och PM. Grunden är att samtliga som ska smittspåra covid-19 behöver vara insatta i hur smittspårning av hushållskontakter, andra nära kontakter och samhällskontakter samt kontakter inom hälso- sjukvård och omsorg går till.

Då riktlinjer ändras över tid behöver den som smittspårar hålla sig kontinuerligt uppdaterad avseende nyheter och eventuella förändringar.

Vem beslutar om att du har tillräcklig kompetens för att smittspåra?

Efter genomförda moment är det verksamhetsansvarig eller motsvarande som formellt avgör att du har den särskilda kompetensen att smittspåra covid-19 i Örebro län.

För att få särskild kompetens att smittspåra andra sjukdomar som lyder under Smittskyddslagen krävs ytterligare utbildning, ovanstående upplägg gäller enbart covid-19.

 

Did the content help you?

Last updated: Monday, November 22, 2021