Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Övervakning av SARS CoV-2

Sedan december 2020 har nya varianter av SARS-CoV-2 som fått stor spridning i vissa länder uppmärksammats. Dessa virusvarianter benämns som Variants of Concern (VOC) dvs. varianter av särskild betydelse

I Sverige är målet för 2021 att arvsmassan från minst 10 procent av prover positiva för SARS-CoV-2 skall kartläggas med helgenomsekvensering (WGS). Övervakningen syftar till att identifiera virusstammar med eventuellt ökad spridningsbenägenhet eller påverkan på immunitet och vaccinationseffekt.

Följande prover i Region Örebro län omfattas av WGS-typning:

1. Allmän övervakning -minst 10 % av regionens positiva fall/vecka

Omfattar ett slumpmässigt urval av positiva prover både från sjukhusvårdade patienter samt från öppenvården/samhället.

2. Utlandsvistelse

Alla positiva prover från personer med nylig utlandsvistelse. Prover identifieras via remissuppgifter, smittspårningsformulär och via Smittskyddsenheten.

3. Vaccinationsgenombrott

Alla positiva fall från vaccinationsgenombrott sekvenseras. Vaccinationsgenombrott definieras som positivt prov för covid-19 ≥ 21 dagar efter första vaccindosen eller positivt prov efter andra dosen. Fall identifieras via Smittskyddsenheten.

4. Reinfektion

Vid misstänkt reinfektion (> 3 månader mellan infektionstillfällena) sekvenseras prover från infektionstillfälle ett och två om båda proverna innehåller tillräckligt hög virusmängd för att sekvensering ska vara möjlig. Fall identifieras via Smittskyddsenheten.

5. Prov från större utbrott

Prov från större utbrottskluster sekvenseras. Större utbrottskluster definieras för närvarande som snabbt uppkomna kluster med mer än 10 konstaterade fall från ett och samma index eller vårdrelaterade utbrott med omfattande smittspridning. Dessa identifieras via smittspårare, behandlande läkare och/eller Smittskyddsenheten.

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 21, 2021