Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Information till förskola och skola om covid-19

Covid-19 har omklassificerats från att vara en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom till att vara en anmälningspliktig och, i vissa miljöer inom vård och omsorg, smittspårningspliktig sjukdom. Smittspårning av hushållskontakter och nära kontakter i övriga samhället, inklusive barn och unga i skol- och fritidsmiljö, görs inte längre.

Omklassificeringen har möjliggjorts framför allt genom hög vaccinationstäckning, vilket gör att risken för allvarliga konsekvenser av sjukdomen i samhället nu är lägre.

Undervisning

Den 1 april tas huvudmännens möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning med stöd av förordning [2020:115] bort, och eventuell frånvaro bland elever och personal ska från och med detta datum behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar. Bestämmelser som möjliggör för skolor att hantera konsekvenser av pandemin kommer dock att finnas kvar. Huvudmännen kommer att behöva följa upp konsekvenser av hög frånvaro bland barn, elever, lärare och annan personal, och elever kan till exempel behöva ta igen missad undervisning. Möjligheten att exempelvis förlänga skoldagar, förlänga terminen och förlägga utbildning på helger eller lovdagar kommer därför att kvarstå till och med den 31 juli 2022.

Fortsätt det allmänna smittförebyggande arbetet i skolan och förskolan

Det är bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som har gjorts under pandemin, såsom goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan även motverka spridningen av andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Exempel på förebyggande åtgärder:

  • Informera barn, elever, vårdnadshavare och personal om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka. Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Sätt upp affischer om handtvätt.
  • Främja utevistelse då det främjar hälsan och minskar risken för luftvägsinfektioner.
  • Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.

Läs mer

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Restriktioner försvinner men tillfälliga förordningen är kvar —  Skolverket (skolverket.se)

Barn från 12 år eller äldre erbjuds vaccination mot covid-19. Information om vaccination och hur man bokar tid finns på 1177.se

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 1, 2022