Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Information till förskola och skola om covid-19

Inför skolstarten är det viktigt att fortsätta det allmänt smittförebyggande arbetet i skola och förskola. Precis som vid varje skolstart kan vi förvänta oss en ökad spridning av luftvägsinfektioner. Detta gäller även covid-19. Det är viktigt att barn, elever och personal stannar hemma när de är sjuka även om de är vaccinerade.

Det är bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som har gjorts under pandemin, såsom goda hygienrutiner.

Exempel på förebyggande åtgärder

  • Informera barn, elever, vårdnadshavare och personal om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka. Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Sätt upp affischer om handtvätt.
  • Främja utevistelse då det främjar hälsan och minskar risken för luftvägsinfektioner.
  • Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.

Läs mer

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 1, 2022