Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Information till förskola och skola om covid-19

Det finns idag en samstämmighet i världen om vikten av att barns rätt till god skolundervisning ska bibehållas i största möjliga utsträckning under covid-19 pandemin. För grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är undervisning på plats i skolans, så kallad närundervisning, fortsatt huvudprincipen.

Inför skolstart vårterminen 2022

I samband med terminsstart är det vanligt med ökad spridning av virusinfektioner. Barn blir sällan allvarligt sjuka i covid-19 men eftersom de är mottagliga för smitta kan smittkedjor och utbrott uppstå i skolmiljön. Det förebyggande arbetet i skolan och fritidshemmet är därför fortsatt viktigt samtidigt som de åtgärder som införs kontinuerligt behöver vägas i förhållande till barns rätt och behov av skolundervisning och sociala sammanhang i skolan.

I samband med terminsstart är det relevant att särskilt riskbedöma aktiviteter i skolan och vidta förebyggande åtgärder. Detta kan innebära att vara utomhus så mycket som möjligt, att undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

Proportionerliga åtgärder

Med proportionerliga åtgärder i skolmiljön avses proportionalitet utifrån riskerna för påverkan på barns och ungas hälsa och utveckling, i förhållande till de risker som det epidemiologiska läget innebär. De anpassningar som görs i skolmiljön bör minska riskerna för smittspridning och öka möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Med proportionerliga åtgärder i skolmiljön avses även att de sätts i relation till och inte är mer långtgående än de åtgärder som gäller för vuxna.

Allmänt förebyggande åtgärder i skola/förskola

Skolverksamheterna har även framöver ett generellt ansvar att förebygga smittspridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljö. Det är därför viktigt att de allmänna förebyggande åtgärderna för att minska spridning av covid-19 och andra infektionssjukdomar kvarstår.

Exempel på förebyggande åtgärder:

  • Informera elever, vårdnadshavare och personal om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien:
    – Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
    – Sätt upp affischer om handtvätt.
  • Främja utevistelse då det är bra för alla och minskar risken för luftvägsinfektioner.
  • Beakta att ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i skolmiljö.

Inför skolstart vårterminen 2022 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier – Folkhälsomyndigheten  (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendation kring smittspårning och testning

Skolans/förskolans roll när en person med konstaterad covid‐19 varit i verksamheten i smittsam period

Utifrån regionens smittspårningsrutin ska rektor/lärare få information förmedlad om det aktuella fallet via elev/vårdnadshavare eller smittspårare.

Vid ett konstaterat fall genomförs smittspårning via regionens centrala smittspårningsenhet. Om personen varit i skola under smittsam period behöver dock rektor eller av rektor utsedd person bistå regionen i smittspårningsarbetet.

I detta ingår att hjälpa till att kartlägga vilka som kan ha utsatts för smitta i de fall den smittade själv/vårdnadshavare inte kan redogöra för det, samt förmedla information till vårdnadshavare/elever i den aktuella klassen/gruppen om aktuell smitta och vad som gäller kring testning.

Sekretess

Information om enskild person skall aldrig lämnas ut såvida du inte fått tillåtelse av den enskilde att göra så. Allmän information utan personuppgifter kan lämnas ut till klass/skola men inhämta samtycke från den smittade först. Om samtycke av någon anledning inte kan erhållas, kontakta  Smittskyddet i Region Örebro län.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 (barn eller personal) i en grupp ges vårdnadshavare till barn i den aktuella gruppen informationsblad

Information till vårdnadshavare vid fall av covid-19 på förskola

Smittspårning

I samband med smittspårningen gör smittspåraren tillsammans med vårdnadshavare en bedömning av vilka som haft nära kontakt med den smittade. Med nära kontakt menas att man träffats med ett avstånd inom 2 meter sammanlagt minst 15 minuter under 24 timmar.

Om en vuxen person är nära kontakt till ett bekräftat fall, tex förskolepersonal, ges de Informationsblad:

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19

Barn i förskoleålder rekommenderas vid symtom i första hand att stanna hemma utan provtagning. Det finns dock situationer där provtagning kan bli aktuellt av barn med symtom även i förskoleåldern. Exempel på sådana situationer kan vara i samband med smittspårning om det finns misstanke om större smittspridning eller fler fall i verksamheten, t ex att man vet att föräldrar/syskon är bekräftat positiva för covid-19 och där flera barn i förskolegruppen har insjuknat med symtom på covid-19.

Vid misstanke om utbrott/större smittspridning av covid-19 i förskolemiljö ska Smittskyddsenheten kontaktas på tel 019-6021130, för diskussion kring åtgärder/provtagning.

Vid ett bekräftat fall i en klass/grupp ges samtliga elever i den aktuella klassen/gruppen informationsblad:

Information till elev/vårdnadshavare vid fall av covid‐19 i skolan

Informera även om vid vilken tidpunkt smitta kan ha skett (denna information får du av eleven själv/vårdnadshavare eller smittspårare).

Nära kontakter

I samband med smittspårningen gör smittspåraren tillsammans med den smittade/vårdnadshavare en bedömning av vilka som haft nära kontakt med den smittade. Med nära kontakt menas att man träffats med ett avstånd inom 2 meter sammanlagt minst 15 minuter under 24 timmar.

I högstadieålder brukar nära kontakter enligt definitionen ovan gå bra att identifiera.

För yngre barn/elever kan det ibland vara svårare att identifiera nära kontakter men kan vara exempelvis närmsta kompisen/kompisarna och bänkgrannen i skolan.

De som är nära kontakter får information om det av den smittade själv/vårdnadshavare eller smittspårare. Rektor/av rektor utsedd person behöver hjälpa till att informera de berörda om att de är nära kontakter. På informationsbladen till elev/vårdnadshavare (ovan) framgår vad som gäller för nära kontakter.

Om en vuxen person är nära kontakt till ett bekräftat fall, tex lärare/skolpersonal ges de Informationsblad:

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19

Nära kontakter med symtom

Ska stanna hemma och ta prov för covid-19 så snart som möjligt

Nära kontakter utan symtom

Vuxna rekommenderas, om möjligt, att under 7 dagar från det att de har träffat den smittade arbeta hemifrån och undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. Personer som behöver vara på sin arbetsplats, exempelvis lärare, kan vara det så länge de är symtomfria.

Barn och unga kan fortsätta gå till skolan, fritidshem samt delta i fritidsaktivitet.

Personer som undantas vid smittspårning

Tidigare covid-19 – Personer som det senaste halvåret haft konstaterad covid-19 undantas från smittspårning och behöver inte testa sig. Vid eventuella symtom ska de vara hemma tills de är friska, men behöver inte testa sig.

Vid flera fall av covid-19

Vid större smittspridning med fler fall av covid-19 i en klass eller grupp kan det eventuellt bli aktuellt med provtagning, se informationsblad Information till elev/vårdnadshavare vid fall av covid‐19 i skolan. 

När provtagning av hel klass/grupp är aktuell kan elev/vårdnadshavare antingen själv hämta testkit i låda som finns utanför varje vårdcentral i länet alternativt kan skolan, om de önskar och har möjlighet, hämta testkit via vårdcentralen och förmedla till de elever som finns på plats i skolan. Om skolan väljer att förmedla testkit till eleverna, se rutin Distribution av testkit för covid-19 till elever. Det åligger vårdnadshavare att ansvara för att testa sitt barn hemma.

Kontakta Smittskyddsenheten på tel 019-602 11 30 vid fler bekräftade fall av covid‐19 i en klass/grupp under en tvåveckorsperiod.

Inför kontakt förbered svar på frågorna i dokumentet Frågor att ta ställning till inför kontakt med regionens smittskyddsenhet som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Informeras skolan om en elev/personal har bekräftad covid-19?

Alla fall av covid-19 smittspåras via regionens centrala smittspårningsenhet. Om personen varit i verksamheten i smittsam period informeras skolan om det av personen själv/vårdnadshavare/smittspårare. En person med symtom bedöms smittsam från och med 48 timmar innan insjuknandet. En symtomfri person som testar positivt för covid-19 bedöms i regel som smittsam från och med den dag provet togs.

Hur länge är en person med bekräftad covid-19 smittsam?

En person med covid-19 är inte längre smittsam när det gått mer än 7 dygn från insjuknandet, förutsatt att personen blivit allmänt förbättrad samt varit feberfri i minst två dygn. Personen kan då återgå till skola/arbete. Även om lindriga symtom såsom rethosta, lätt snuva eller försämrat lukt- och smaksinne finns kvar efter 7 dygn är personen ändå inte smittsam. Personer som testat positivt, men som inte utvecklar symtom bedöms smittsamma 7 dygn från den dag testet togs. 

Den smittade själv får ovanstående information i samband med smittspårningen. 

Personer som blir så svårt sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård bedöms vara smittsamma längre tid än 7 dygn, hur länge avgörs av ansvarig läkare.  

Kan PCR-test tas för att avgöra om en person med covid-19 är smittfri och kan återgå till skola/arbete?

Nej. PCR-test kan inte skilja mellan levande och avdödat virus. Provet kan vara positivt flera veckor, till och med månader, efter genomgången covid-19. Man ska därför inte ta prov för att kontrollera smittfrihet eftersom provet kan vara positivt fast man inte längre är smittsam.  

Får elever/skolpersonal vara i verksamheten i väntan på provsvar?

Elever/skolpersonal som testas på grund av symtom på covid-19 ska vara hemma.

Vad gäller för personer som haft covid-19?

Personer som haft covid-19 senaste halvåret ska stanna hemma vid symtom på covid-19, men behöver inte testa sig.

Screening av skolelever som en förebyggande åtgärd är i nuläget inte aktuellt utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning. Risker och osäkerheterna kring nyttan bedöms överväga eventuella fördelar, särskilt för yngre elever och i en relativt låg nivå av smittspridning. 

Läs mer om testning och screening i skolmiljö (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Barn från 12 år eller äldre erbjuds vaccination mot covid-19. Information om vaccination och hur man bokar tid finns på 1177.se

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 9, 2021