Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Support e-hälsa

Region Örebro län ansvarar för gemensam support för IT-stöden Lifecare Samordnad planering, Pascal e-dos och Nationell patientöversikt (NPÖ).

Support och frågor

Support e-hälsa

E-post: support.ehalsa@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 60 00

Måndag - torsdag: 7:30 - 16:30
Fredag: 7:30 - 16:00

Support Pascal

Nationell kundservice Inera: 0771-25 10 10
Kontakta alltid din lokala support först.

System

Nationell patientöversikt (NPÖ) är en nationell tjänst för sammanhållen journalföring där vi delar journalinformation mellan vårdgivare (landsting/regioner, kommuner och privata vårdgivare).

Information om NPÖ på inera.se

Lifecare SP är ett webbaserat IT-stöd för samverkan inför utskrivning från slutenvård (SPU) och samordnad individuell plan (SIP) mellan Region Örebro län och länets kommuner. Lifecare SP används även för planering mellan Karlskoga lasarett och kommuner och vårdcentraler i östra Värmland.

Lifecare SP supportportal och e-learning

Reservrutiner vid driftstopp i Lifecare SP

Kontakta alltid supporten vid driftstopp om det inte finns ett driftmeddelande överst på denna sida. Vid längre driftstopp gå över till rutin vid driftstopp.

Rutin vid driftstopp i Lifecare SP

Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel, när patienten får sina mediciner fördelade i påsar.

Contacts

Ulrika Landström

Chef för Staben för Digitalisering

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 25, 2020