Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Rekommendation om munskydd/visir vid nära vård (source control) tas bort 1 juni

Published: 2022-05-25 15:23

Vårdhygien har beslutat om att ta bort rekommendationen ”Extra åtgärd - source control för att minska risken för smittspridning av covid-19” från och med 1 juni.

Munskydd/visir behöver alltså inte längre användas av personal vid nära vård och omsorg för att förhindra smittspridning från personal till patient. Patienter och besökare kan även fortsättningsvis erbjudas munskydd om så önskas.

Antalet covid-19-fall minskar nu tydligt både i vår region och nationellt. Omikronvarianterna ger dessutom en lindrigare sjukdomsbild hos de flesta.

Även efter 1 juni gäller följande inom vård och omsorg:

  • Personal ska vara uppmärksam på symtom på covid-19 och då stanna hemma och provta sig (PCR-test). Om symtom uppstår på arbetsplatsen ska man gå hem snarast.
  • Vid symtom på covid-19 hos en patient/vårdtagare ska isolering och PCR-provtagning ske.
  • Smittspårning ska även fortsättningsvis ske inom vård och omsorg, se smittspårningsrutin på Smittskydds hemsida: Smittspårning/Screening covid-19 • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Följsamhet till basala hygienrutiner och till skyddsutrustning är viktigt i alla patientmöten. Använd alltid stänkskydd (visir och/eller munskydd) vid risk för stänk oavsett misstanke om covid-19. Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller bekräftad covid-19 finns på Vårdhygiens hemsida.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 25, 2022